Algemene Voorwaarden: Adverteren op Radio JND

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Adverteerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die hetzij rechtstreeks, hetzij door bemiddeling van een mediabureau een opdracht plaatst bij Radio JND;

Advertentiemateriaal: het voor de vervaardiging en publicatie van de Online Advertentie benodigde materiaal en (delen van) de uiteindelijke advertentie;

Advertentieruimte: de overeengekomen ruimte, uitgedrukt in voor het betreffende Digitale Medium gangbare eenheden, die voor de Opdrachtgever beschikbaar is voor het publiceren van advertenties;

Digitaal Medium/Media: een door Radio JND aangeboden website, applicatie of ander digitaal medium dat Radio JND bezit en/of exploiteert;

Non-spot uitingen: commerciële of promotionele uitingen anders dan Radiocommercials (bijvoorbeeld: sponsoring);

Online Advertentie: iedere reclame-uiting of –boodschap ten behoeve van een Adverteerder die door Opdrachtgever voor publicatie in één of meer Digitale Media wordt aangeboden;

Opdrachtgever: degene die voor zichzelf of op last van één of meer Adverteerders met Radio JND een overeenkomst sluit tot het doen uitzenden van één of meer Radiocommercials of Non-spot uitingen en/of het publiceren van één of meer Online Advertenties voor een bepaald(e) product of dienst en die door ondertekening of op andere wijze de gelding van deze algemene voorwaarden aanvaardt;

Programma: de huidige en eventueel toekomstige radioprogramma’s van Radio JND;

Radiocommercial: iedere reclame-uiting bestaande uit een geluidsopname ten behoeve van een Adverteerder die door Opdrachtgever die bestemd is om – buiten de redactionele verantwoordelijkheid van Radio JND – te worden uitgezonden in Reclameblokken die tussen de Programma’s van Radio JND worden opgenomen;

Reclameblok: tot een bepaalde tijdsduur samengevoegd geheel van Radiocommercials;

Radio JND: Bal op Maat B.V. handelend onder de naam Radio JND, gevestigd en kantoorhoudende aan de I.B.C. weg 3N (5683 PK) te Best;

Tarieven: de door Radio JND gehanteerde tarieven zoals die door Radio JND worden gepubliceerd;

Technische Voorschriften: de meest recente technische voorschriften en algemene eisen van Radio JND voor het aanleveren van Radiocommercials en Advertentiemateriaal.

Artikel 2 – Algemeen

2.1 Deze algemene voorwaarden, de door Radio JND gehanteerde tarieven zoals die door Radio JND worden gepubliceerd en de geldende Technische Voorschriften, zijn van toepassing op alle offertes, prijsopgaven, bevestigingen alsmede op alle overeenkomsten die Radio JND met een Opdrachtgever sluit met betrekking tot het afnemen van zendtijd voor Radiocommercials en Non-spot uitingen op de zender van Radio JND en/of het afnemen van Advertentieruimte.

2.2 Radio JND is niet gebonden aan algemene en/of inkoop voorwaarden van de Opdrachtgever. Afwijking van deze algemene voorwaarden kan uitsluitend jegens Radio JND gelden indien een dergelijke afwijking vooraf en schriftelijk door Radio JND is aanvaard.

2.3 Door het sluiten van een overeenkomst met Radio JND aanvaardt de Opdrachtgever deze algemene voorwaarden, de door Radio JND gehanteerde tarieven en de Technische Voorschriften.

2.4 Indien één of meer afzonderlijke bepalingen in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst tussen Radio JND en de Opdrachtgever ongeldig blijken te zijn, dan tast dit niet de geldigheid aan van de overige bepalingen van de algemene voorwaarden, noch die van de overeenkomst waarvan de algemene voorwaarden deel uitmaken. Partijen zullen de desbetreffende bepaling(en) vervangen door een of meer nieuwe bepalingen, waarvan de strekking zoveel mogelijk overeenkomt met de oorspronkelijke bepaling(en).

2.5 Radio JND heeft het recht deze algemene voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Tenzij anders aangegeven, treden de gewijzigde algemene voorwaarden in werking op de datum waarop ze worden gepubliceerd op de website van Radio JND. Met ingang van bedoelde datum zijn de gewijzigde algemene voorwaarden tevens automatisch van toepassing op alle reeds lopende overeenkomsten. Met het geven van nieuwe opdrachten (herhalingen en herplaatsing daar mede onder begrepen) door de Opdrachtgever na wijziging van de algemene voorwaarden wordt de Opdrachtgever geacht deze wijzigingen te hebben aanvaard.

Artikel 3 – Opdrachtgever en Adverteerder

3.1 De Opdrachtgever die op last van één of meer Adverteerders aan Radio JND opdraagt één of meer Radiocommercials of Non-spot uitingen te doen uitzenden en/of één of meer Online Advertenties te doen plaatsen, dient aan te tonen dat zij daartoe door haar opdrachtgever is gemachtigd. Indien de opdracht gevende Adverteerder(s) de volmacht tot het sluiten van de overeenkomst met Radio JND ontkent (ontkennen) of de Opdrachtgever om enige andere reden tot het sluiten daarvan niet bevoegd was, wordt de Opdrachtgever geacht op eigen naam te hebben gehandeld.

3.2 De Opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor overeenkomsten zonder volledige opdracht of volmacht of specifiek genoemde Adverteerder.

3.3 De Opdrachtgever is tegenover Radio JND hoofdelijk voor het geheel mede aansprakelijk met de Adverteerder(s) op wiens (wier) last zij handelde voor de nakoming van de verplichtingen die uit de met Radio JND gesloten overeenkomst voortvloeien.

3.4 Behoudens de toepassing van de annuleringsregeling als bedoeld in artikel 7, is iedere schriftelijke opdracht van de Opdrachtgever bindend. De Opdrachtgever kan zich nimmer beroepen op de onbevoegdheid van medewerkers, die namens haar en/of op haar briefpapier een opdracht hebben verstrekt.

Artikel 4 – Offertes en prijzen

4.1 Alle aanbiedingen en offertes van Radio JND in welke vorm ook gedaan, zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

4.2 De voor uitzending en/of publicatie verschuldigde prijs wordt berekend aan de hand van de door Radio JND gehanteerde tarieven.

4.3 Door Radio JND genoemde tarieven en prijzen in offertes zijn exclusief btw, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

4.4 De met een in het kader van een campagne te organiseren promotioneel kansspel verschuldigde kansspelbelasting is voor rekening van de Adverteerder. Radio JND zal de kansspelbelasting afdragen aan de belastingdienst en vervolgens doorbelasten aan de Opdrachtgever. Op grond van de geldende regelgeving is de btw die van toepassing is op prijzen die bij een promotioneel kansspel worden weggegeven, in beginsel niet als voorbelasting aftrekbaar zodat Opdrachtgever de btw op de door haar ter beschikking te stellen prijzen niet in aftrek kan brengen. Opdrachtgever zal Radio JND vrijwaren in het geval dat de belastingdienst van oordeel mocht zijn dat Radio JND terzake een btw-correctie dient door te voeren. In verband met het eindverbruik voor privédoeleinden (consument) zal Opdrachtgever de btw op de ter beschikking gestelde prijzen niet in aftrek brengen op de btw-aangifte.

4.5 Als Radio JND op verzoek van de Opdrachtgever een begroting voor kosten van derden opstelt, dan is deze altijd indicatief. Radio JND maakt geen onderdeel uit van de overeenkomst die de Opdrachtgever eventueel met deze partij sluit.

4.6 Toezeggingen door medewerkers van Radio JND zijn slechts bindend voor Radio JND, indien deze door de directie van Radio JND schriftelijk worden bevestigd.

Artikel 5 – Tarieven en toeslagen

5.1 Radio JND is gerechtigd om een te publiceren of nader overeen te komen toeslag te berekenen voor haar dienstverlening.

Artikel 6 – Reservering reclamezendtijd voor Radiocommercials

6.1 De door Radio JND toegezonden uitzendschema’s zijn 2 (twee) werkdagen na verzending aan de Opdrachtgever dan wel na ondertekening door de Opdrachtgever bindend. Radio JND is gerechtigd in het uitzendschema van de aanvraag voor reservering van reclamezendtijd af te wijken met een redelijke marge binnen hetzelfde uur.

6.2 De Opdrachtgever kan de gereserveerde uitzendtijden slechts schriftelijk en uiterlijk 5 (vijf) werkdagen voor uitzending wijzigen, echter alleen en uitsluitend indien er nog alternatieve reclamezendtijd beschikbaar is. Het is mogelijk om 2 keer kosteloos te verplaatsen, daarna is wijziging niet meer mogelijk. Bij verplaatsing dient de nieuwe ingangsdatum binnen 3 maanden na de oorspronkelijke datum waarop de overeenkomst zou beginnen te liggen.

6.3 Last minute-boekingen zijn mogelijk tot op de dag van uitzending, indien de aangevraagde reclamezendtijd en het uitzendmateriaal beschikbaar zijn, reclamecontrole kan plaatshebben en nadat er een getekende offerte terug ontvangen is.

Artikel 7 – Annulering

7.1 De Opdrachtgever is gerechtigd om de door haar gereserveerde reclamezendtijd en/of Advertentieruimte geheel of gedeeltelijk te annuleren voor aanvang van de overeenkomst.

7.2 Indien de Opdrachtgever gebruik maakt van haar bevoegdheid tot annuleren als bedoeld in artikel 7.1

heeft Radio JND het recht om de navolgende vergoeding in rekening te brengen:
a. een vergoeding van 5% van het bedrag dat gemoeid is met het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst of opdracht, indien annulering meer dan 10 werkdagen voor de eerste te annuleren uitzend- of plaatsingsdatum geschiedt; en
b. 100% over het (nog) niet uitgevoerde deel van de overeenkomst of opdracht, indien de annulering 10 werkdagen of minder voor de eerste te annuleren uitzend- of plaatsingsdatum geschiedt.

7.3 Radio JND heeft het recht over de vrijgekomen reclamezendtijd en/of Advertentieruimte geheel naar eigen inzicht te beschikken.

Artikel 8 – Radiocommercials

8.1 Binnen de door haar gereserveerde reclamezendtijd kan de Opdrachtgever in de Reclameblokken die in de Programma’s worden uitgezonden, Radiocommercials doen uitzenden, waarbij elke Radiocommercial een duur heeft van minimaal 5 seconden.

8.2 Radiocommercials moeten een lengte hebben van een veelvoud van 5 (vijf) seconden. Bij overschrijding van de lengte in seconden wordt de naast hogere lengte berekend.

8.3 Elke aangeboden Radiocommercial, al dan niet muziek bevattende, dient vergezeld te gaan van een volledig ingevuld “begeleidingsformulier voor een radiocommercial” ten behoeve van de vereniging Buma en de stichting Stemra. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de juiste gegevens op dit formulier en het tijdig verstrekken. Opdrachtgever vrijwaart Radio JND terzake van eventuele aanspraken van STEMRA en/of individuele auteurs en uitgeverijen.

8.4 Radiocommercials alsmede begeleidingsformulieren van Buma/Stemra dienen uiterlijk 2 (twee) werkdagen voor de eerste uitzenddatum bij Radio JND te worden aangeleverd en dienen te voldoen aan de Technische Voorschriften.

8.5 Indien is overeengekomen dat Radiocommercials herhaald worden, kan Radio JND eisen dat de bijbehorende muziek steeds opnieuw wordt geleverd in verband met de verplichting neergelegd in artikel 17b Auteurswet.

8.6 Indien het uitzendmateriaal niet volgens de genoemde normen wordt aangeleverd, behoudt Radio JND zich het recht voor de geplande uitzending op te schorten of aan deze naar eigen goeddunken invulling te geven, onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever tot onmiddellijke betaling van de overeengekomen prijs en eventueel bijkomende kosten.

8.7 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om in de aan haar toekomende reclamezendtijd Advertentiemateriaal te doen uitzenden anders dan met betrekking tot de door haar aangevraagde producten en diensten zoals vermeld op het uitzendschema, behoudens voorafgaande en schriftelijke toestemming van Radio JND.

Artikel 9 – Beoordeling van Radiocommercials

9.1 Radiocommercials dienen te voldoen aan de Technische Voorschriften. Voorts dienen Radiocommercials en Non-spot uitingen te voldoen aan het bepaalde bij of krachtens de Mediawet 2008, het Mediabesluit 2008, de Nederlandse Reclame Code en aanverwante regelgeving van het Commissariaat van de Media en de Stichting Reclame Code, de specifieke reclamenormen voor producten en diensten, de normen van fatsoen en zedelijkheid en het bepaalde in de programmastatuten.

9.2 Bij overschrijding van de uitzendduur is Radio JND gerechtigd de extra lengte te factureren op basis van het tarief opgenomen in de dan geldende tariefkaart.

9.3 Radio JND behoudt zich het recht voor om iedere Radiocommercial of Non-spot uiting die niet voldoet aan de in artikel 9.1 bedoelde voorschriften of om haar moverende redenen te weigeren of de uitvoering van een opdracht tijdelijk te onderbreken of geheel te staken.

9.4 Niettegenstaande eventuele aanvaarding van een opdracht door Radio JND en haar eventuele begeleiding en advies, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor de inhoud en vormgeving van Radiocommercials en/of Non-spot uitingen en de voldoening aan alle relevante wettelijke normen, waaronder begrepen verboden vormen van sponsoring. Het risico voor uitvoering van de opdracht komt geheel voor rekening van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever verleent Radio JND een volledige vrijwaring voor alle boetes, schade en kosten, die door het Commissariaat voor de Media of andere instanties worden opgelegd aan Radio JND. Indien de uitzendingen van Radiocommercials op last van het Commissariaat voor de Media, de overheid of de rechter moeten worden gestaakt, blijft de Opdrachtgever gehouden tot betaling van de volledige vergoeding.

Artikel 10 – Online Adverteren

10.1 Radio JND spant zich ervoor in om de Online Advertentie te publiceren gedurende de gehele overeengekomen publicatieperiode. Radio JND garandeert echter niet dat de Online Advertentie ononderbroken, storingvrij en/of foutloos wordt gepubliceerd dan wel dat het Digitale Medium te allen tijde toegankelijk is. Radio JND is op geen enkele wijze aansprakelijk voor enige schade die voortvloeit uit het (tijdelijk) niet beschikbaar zijn van het Digitale Medium door bijvoorbeeld onderhoud, tussentijdse aanpassingen of verwijderen van het Digitale Medium.

10.2 Radio JND is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, het Digitale Medium (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks naar haar redelijke oordeel noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het benodigde onderhoud van het Digitale Medium.

10.3 Het is de Adverteerder voorts niet toegestaan om de Online Advertenties te gebruiken voor:
– het verzenden van grote hoeveelheden e-mailberichten (waaronder spam) naar derden, al dan niet met een commercieel oogmerk; en/ of
– het verzenden van e-mailberichten of het uploaden van bestanden die virussen of vergelijkbare softwareprogramma’s bevatten die de werking van de door Radio JND aangeboden Digitale Media, het internet of de computers en/of software van derden kunnen schaden.

10.4 Indien voor het vaststellen van de door Opdrachtgever verschuldigde vergoeding gebruik wordt gemaakt van meetsystemen (bijvoorbeeld om het aantal clicks of leads te bepalen) zijn de systemen van Radio JND bepalend.

10.5 Het Advertentiemateriaal moet tenminste 5 (vijf) werkdagen voor de start van de campagne aangeleverd worden, anders kan tijdige live gang niet gegarandeerd worden.

10.6 Indien Opdrachtgever aan Radio JND niet tijdig, niet goed reproduceerbaar, incompleet Advertentiemateriaal en/of – materiaal ongeschikt voor de reproductiemethode van het betrokken Digitale Medium levert, heeft Radio JND het recht aan Opdrachtgever de hierdoor veroorzaakte extra kosten in rekening te brengen.

10.7 De overeengekomen startdatum is een streefdatum. Radio JND behoudt zich het recht voor om op grond van onvoorziene (niet aan Radio JND toe te rekenen) omstandigheden, de publicatie uit te stellen. In het geval dat de startdatum door Radio JND wordt uitgesteld, zal de enige compensatie voor Opdrachtgever bestaan uit het alsnog publiceren door Radio JND van de Online Advertentie(s) voor een periode gelijk aan de overeengekomen periode dan wel het leveren van vervangende diensten aan de Opdrachtgever, zulks in goed overleg tussen Opdrachtgever en Radio JND.

Artikel 11 – Additionele kosten Online Advertenties

11.1 Eventuele met Online Advertenties gemoeide additionele kosten, waaronder productiekosten en externe hostingkosten in het kader van display advertising, komen voor rekening van de Opdrachtgever.

11.2 Indien de Opdrachtgever de in artikel 11.1 bedoelde kosten niet accepteert, is Radio JND gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen zonder jegens de Opdrachtgever vergoeding van enigerlei kosten verschuldigd te zijn.

Artikel 12 – Persoonsgegevens, cookies, pixels e.d.

12.1 Persoonsgegevens die als onderdeel van de overeenkomst worden verzameld, verkregen of anderszins worden verwerkt, zijn en blijven te allen tijde eigendom van Radio JND, tenzij partijen afwijkende schriftelijke afspraken maken over het gebruik, de verwerking of andere activiteit terzake deze persoonsgegevens.

12.2 Indien de Opdrachtgever aan de Online Advertentie een cookie, pixel of andere technologie toevoegt, dient de Opdrachtgever zich te houden aan de ter zake van toepassing zijnde wet- en regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming), gedragscodes en andere vormen van zelfregulering, alsmede aan de eventueel nader door Radio JND daaraan gestelde regels.

12.3 De Opdrachtgever is verplicht om aan Radio JND, indien Radio JND hier om vraagt, een nauwkeurige omschrijving ter beschikking te stellen van alle pixels, cookies, applicaties, plug-ins, en/of andere technologieën die worden gebruikt om gegevens op te slaan op de randapparatuur van de gebruiker van de websites die door Opdrachtgever worden toegevoegd en/of geplaatst. De omschrijving zal in ieder geval omvatten het doel van de toevoegde technologie, de gegevens die worden verzameld, ingezien of gemeten, de bewaartermijn, en de gebruikte technologie.

12.4 Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om de Advertentieruimte te gebruiken in strijd met het bepaalde in de overeenkomst, de algemene voorwaarden van Radio JND, de relevante en toepasselijke regelgeving (waaronder maar niet beperkt tot de Telecommunicatiewet en de Algemene verordening gegevensbescherming) en de zorgvuldigheid die in het maatschappelijk verkeer betaamt. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief boetes die ontstaan bij Radio JND in geval van niet nakoming van deze verplichting, en vrijwaart Radio JND voor alle aanspraken van derden in dit verband.

12.5 Het plaatsen en/of toevoegen door Opdrachtgever aan de Online Advertenties van pixels, cookies, applicaties, plug-ins, en/of andere technologieën die worden gebruikt om gegevens op te slaan op de randapparatuur van de gebruiker van de Digitale Media van Radio JND is uitsluitend toegestaan indien daarvoor rechtsgeldig toestemming is verkregen. Radio JND zal Opdrachtgever informeren over de reikwijdte van de toestemming die zij van de gebruikers van haar Digitale Media heeft verkregen. De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade – inclusief boetes – die ontstaat bij Radio JND in geval van niet nakoming van hetgeen in dit lid is bepaald, en vrijwaart Radio JND voor alle aanspraken van derden in dit verband.

Artikel 13 – Rechten van derden

13.1 De Opdrachtgever staat ervoor in dat de Radiocommercial, Non-spot uiting en/of Online Advertentie niets inhoudt, dat een schending vormt van enig aan een ander toekomend auteursrecht, naburig recht of ander recht van intellectuele of industriële eigendom en dat zij in de meest ruime zin van het woord bevoegd is het Advertentiemateriaal te doen uitzenden.

13.2 Onverminderd het bepaalde in deze voorwaarden vrijwaart de Opdrachtgever Radio JND derhalve tegen alle aanspraken, welke derden, meer in het bijzonder uit hoofde van aan hen toebehorende auteursrechten of naburige rechten op hetgeen in het Advertentiemateriaal is opgenomen en verwerkt en voorts uit welken anderen hoofde ook, jegens Radio JND kunnen doen gelden.

13.3 De Opdrachtgever is gehouden Radio JND te vrijwaren voor iedere aanspraak van derden voor schade ten gevolge van door de Opdrachtgever aangeleverd Advertentiemateriaal.

13.4 Indien de Opdrachtgever aan Radio JND verzoekt de Radiocommercials, Non-spot uitingen en/of Online Advertenties te bewaren in verband met mogelijke heruitzending en/of herplaatsing, gebeurt dit geheel voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

13.5 Indien derden, uit hoofde van een aan hen toekomend auteursrecht, naburig recht, of uit hoofde van privacy of onrechtmatige daad in of buiten rechte de staking van de uitzendingen c.q. publicatie en/of schadevergoeding vorderen, verleent de Opdrachtgever aan Radio JND volledige vrijwaring van alle schade en kosten. Voorts heeft Radio JND de discretionaire bevoegdheid aanspraken van derden buiten rechte af te doen middels een schikking tegen iedere redelijke betaling, waarvoor de Opdrachtgever tot betaling gehouden is. De Opdrachtgever is tevens gehouden alle redelijke kosten te vergoeden die voortvloeien of verband houden met een gerechtelijke procedure die door een derde tegen Radio JND is ingesteld, en waarvoor Radio JND bevoegd is van de Opdrachtgever bevoorschotting of financiële zekerheid te vragen, waartoe de Opdrachtgever op eerste verzoek gehouden is.

Artikel 14 – Vertrouwelijkheid informatie en intellectuele eigendomsrechten

14.1 Partijen zijn verplicht, hetzij gedurende de looptijd van de overeenkomst, hetzij daarna, vertrouwelijke informatie die hen ter kennis komt geheim te houden en deze op geen enkele wijze aan derden bekend te maken en/of in gebruik te geven en slechts te gebruiken voor het doel waarvoor deze hen ter beschikking is gesteld. Onder derden worden mede begrepen alle personen werkzaam in de organisatie van partijen die niet noodzakelijkerwijs op de hoogte dienen te worden gesteld van de informatie. Onder vertrouwelijke informatie in de zin van deze algemene voorwaarden dient te worden verstaan:
– alle schriftelijke, mondelinge of op andere wijze direct of indirect verstrekte informatie die als zodanig is aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk is;
– alle product-, marketing-, klant- en/of overige bedrijfsgegevens die als zodanig zijn aangeduid en/of waarvan de andere partij weet of redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze vertrouwelijk zijn, ongeacht de wijze waarop deze zijn verstrekt;
– de inhoud van de tussen partijen gesloten overeenkomst, inclusief prijzen en overige voorwaarden;
– iedere kopie in welke vorm dan ook van het voorafgaande.

14.2 Tenzij partijen hierover andersluidende afspraken hebben gemaakt, is Radio JND rechthebbende op het door Radio JND aan Opdrachtgever gepresenteerde (reclame)concept. De Opdrachtgever zal geen concept, formule en/of format ontwikkelen, merk aanvragen noch enige andere aanspraak maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot het door Radio JND gepresenteerde concept en zij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij partijen schriftelijk nadere afspraken hebben gemaakt over het overnemen door Opdrachtgever van het betreffende concept.

14.3 Het intellectuele eigendom van het gehele Programma Concept of ieder deel afzonderlijk, is gelegen bij Radio JND. Het is Adverteerder niet toegestaan om een concept, formule en/of format te ontwikkelen, merk aan te vragen noch enige andere aanspraak te maken, waar ook ter wereld, met betrekking tot het Programma Concept en zij zal niemand in de gelegenheid stellen dit te doen, tenzij partijen schriftelijk nadere afspraken hebben gemaakt over het overnemen door Adverteerder van de intellectuele eigendomsrechten op het Programma Concept.

Artikel 15 – Aansprakelijkheid

15.1 Eventuele aansprakelijkheid van Radio JND blijft altijd slechts beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

15.2 Radio JND en de daar ingeschakelde derden zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door:

– verlies of beschadiging van Radiocommercials en/of Advertentiemateriaal;
– door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens;
– de aanschaf van vervangende goederen, diensten of technologie;
– omstandigheden die buiten de macht van Radio JND liggen.

15.3 De opdrachtgever wordt geacht steeds zelf originelen of kopieën te bewaren. In geval van verlies of beschadiging van een Radiocommercial en/of Advertentiemateriaal zal de Opdrachtgever op eerste verzoek een nieuwe kopie ter beschikking te stellen aan Radio JND. Indien niet terstond aan dit verzoek wordt voldaan, is de Opdrachtgever volledig aansprakelijk voor alle schade en kosten en blijft zij gehouden tot volledige betaling van het overeengekomen bedrag.

15.4 Radio JND aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid inzake de kwaliteit van de uitzending van een Radiocommercial. Voorts aanvaardt Radio JND geen enkele aansprakelijkheid inzake het productieproces en de kwaliteit van een Radiocommercial die via bemiddeling van Radio JND door een productiemaatschappij in opdracht van de Opdrachtgever worden vervaardigd.

15.5 Wanneer de uitzending van een Radiocommercial ten gevolge van een menselijk en/of technisch falen niet op het oorspronkelijk vastgestelde tijdstip – met inachtneming van een redelijke marge – kan plaatsvinden, zal Radio JND, zonder tot vergoeding van enige ten gevolge van de verschuiving veroorzaakte schade gehouden te zijn, zich inspannen de Radiocommercial, onder eerbiediging van de rechten van derden, op een ander tijdstip waarvoor een overeenkomstig tarief geldt, uit te zenden.

15.6 Klachten over niet-uitzending/-publicatie, onvolkomen uitzending/-publicatie dan wel uitzending/-publicatie van de verkeerde Radiocommercial c.q. Online Advertentie worden in beginsel slechts in behandeling genomen indien zij schriftelijk en gedocumenteerd binnen 10 (tien) werkdagen na de dag van de geplande uitzending en/of publicatie door Radio JND zijn ontvangen. Indien niet-uitzending/-publicatie, onvolkomen uitzending/-publicatie dan wel uitzending/- publicatie van de verkeerde Radiocommercial c.q. Online Advertentie door de Opdrachtgever wordt aangetoond, zal Radio JND, zonder tot vergoeding van enige schade gehouden te zijn, naar beste vermogen trachten om een voor de Opdrachtgever zo gelijkwaardig mogelijk alternatief aan te bieden. Dit geldt niet indien Radio JND kan aantonen dat niet-uitzending/-publicatie, onvolkomen uitzending/- publicatie dan wel uitzending/-publicatie van de verkeerde Radiocommercial c.q. Online Advertentie niet door schuld van Radio JND, haar personeel dan wel haar opdrachtgever is veroorzaakt, waaronder mede wordt begrepen de situatie dat de Radiocommercial en/of Online Advertentie niet conform de Technische Voorschriften is aangeleverd, dan wel die omstandigheid anderszins ingevolge de algemene voorwaarden voor rekening en/of risico van de Opdrachtgever komt.

15.7 De aansprakelijkheid van Radio JND is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat haar verzekeraar in dat geval uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot ten hoogste het gefactureerde bedrag aan de Opdrachtgever over de laatste twee kalendermaanden inzake de (deel)opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

15.8 Radio JND is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Radio JND aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Radio JND toegerekend kunnen worden en redelijke kosten gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

15.9 Radio JND is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade ten gevolge van bedrijfsstagnatie.

15.10 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als Radio JND de schade heeft veroorzaakt met opzet of grove schuld.

Artikel 16 – Overmacht

16.1 Radio JND is te allen tijde gerechtigd het voor uitzending aanbieden van een Radiocommercial of Non-spot uiting in de Programma’s dan wel publicatie van de Online Advertentie op te schorten in geval van overmacht aan de zijde van Radio JND, zonder dat Radio JND tot enige schadevergoeding is gehouden.

16.2 Van overmacht aan de zijde van Radio JND is sprake indien Radio JND verhinderd wordt aan haar verplichtingen of voorbereidingen daarvan te voldoen ten gevolge van omstandigheden buiten de invloedssfeer van Radio JND. Daaronder vallen in het algemeen alle zodanige gebeurtenissen of omstandigheden, dat naar redelijkheid nakoming van de verplichtingen van Radio JND niet kan worden verlangd.

Artikel 17 – Betalingsvoorschriften

17.1 De betalingen dienen plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, door overschrijving van het verschuldigde bedrag op één van de op de nota/factuur genoemde rekeningen.

17.2 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals kosten voor het ontwikkelen van een Radiocommercial, dan zullen deze kosten apart op basis van nacalculatie in rekening worden gebracht.

17.3 Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Opdrachtgever in verzuim en is zij een rente verschuldigd ter hoogte van de wettelijke rente verhoogd met 2% (twee procent). Alle redelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten ter verkrijging van voldoening komen eveneens voor rekening van de Opdrachtgever.

17.4 Indien Radio JND kan aantonen hogere kosten te hebben gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen ook deze voor vergoeding in aanmerking.

17.5 Radio JND kan op ieder moment, wanneer zij dat geheel naar eigen inzicht wenselijk acht, vooruitbetaling dan wel een door haar te bepalen zekerheid vragen.

17.6 De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door haar aan Radio JND verschuldigde.

Artikel 18 – Ontbinding

18.1 Beide partijen zijn gerechtigd de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven buiten rechte geheel of gedeeltelijk te ontbinden, indien de andere partij ook na schriftelijke aanmaning binnen een redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst te voldoen.

18.2 Radio JND is gerechtigd zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling zal zijn vereist, buiten rechte de overeenkomst door middel van een aangetekend schrijven te ontbinden indien aan de Opdrachtgever (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend, de Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd, de Opdrachtgever zijn huidige onderneming staakt, op een aanmerkelijk deel van het vermogen van de Opdrachtgever beslag wordt gelegd, dan wel de Opdrachtgever anderszins niet langer in staat moet worden geacht de verplichtingen uit deze overeenkomst na te kunnen komen.

18.3 Als de overeenkomst tussen partijen wordt ontbonden, dan zijn alle vorderingen, dus ook alle toekomstige vorderingen welke voortkomen uit de overeenkomst, van Radio JND op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 19 – Overdracht van rechten

19.1 De overeenkomst die is aangegaan tussen Radio JND en de Opdrachtgever is strikt persoonlijk. Rechten en verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst kunnen noch geheel noch gedeeltelijk worden overgedragen of afgestaan aan derden, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Radio JND.

Artikel 20 – Onderhandelingsplicht bij geschillen

20.1 Indien tussen partijen een geschil ontstaat over de totstandkoming, de uitleg, de uitvoering of het niet uitvoeren of het niet juist, niet tijdig uitvoeren van deze overeenkomst, of indien één van de partijen meent dat van een zodanig geschil sprake is, zijn partijen verplicht te trachten door onderhandelingen tot overeenstemming te komen.

Artikel 21 – Bevoegde rechter en toepasselijk recht

21.1 Indien partijen niet tot overeenstemming kunnen komen met betrekking tot een tussen hen gerezen geschil, kan dit geschil uitsluitend worden voorgelegd aan de rechtbank Oost-Brabant indien en voor zover deze rechter bevoegd is van de vordering kennis te nemen.

21.2 Op elke overeenkomst tussen Radio JND en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing

&